Obchodní podmínky

NÁKUPNÍ ŘÁD


Práva a povinnosti prodejce

1. Prodejce má povinnost vyřídit objednávku a odeslat objednané zboží na adresu v této objednávce uvedenou do pěti pracovních dnů od přijetí objednávky; v případě platby předem na účet do pěti pracovních dnů od přijetí platby. Nebude-li možné zboží v tomto termínu expedovat,oznámí to prodejce zákazníkovi na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné či vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Práva a povinnosti nakupujícího

1. Nakupující se zavazuje odebrat závazně objednané a zaslané zboží a zaplatit celkovou cenu za objednané zboží a případně další poplatky (poštovné, balné, dobírka) uvedené v závazné objednávce.

2. Nakupující uvede správně a pravdivě údaje potřebné k vyřízení objednávky.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ


Veškeré informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Jsme si plně vědomi našich povinností při správě těchto citlivých údajů a naprosto respektujeme soukromí zákazníka.

Provozovatel internetového obchodu alfadog.cz a max4dog.cz se zavazuje, že Vaše osobní údaje neposkytne v jakékoli podobě třetí straně. Vaše data budou dle zákona zabezpečena a použita pouze při komunikaci mezi prodávajícím a kupujícím. Vaše osobní údaje jsou využity výhradně za účelem realizace objednaných služeb (např. dodání výrobků) a slouží také pro provedení nezbytných účetních operací, vyhotovení daňového dokladu nebo identifikaci Vaší platby, učiněné bankovním převodem.

Provozovatel internetového obchodu alfadog.cz a max4dog.cz si vyhrazuje právo provádět analýzy o chování uživatelů na svých internetových stránkách. Mezi tyto analýzy patří např.: měření návštěvnosti, počet uživatelů shlédnuvších reklamní banner a počet kliknutí na jednotlivý banner, tato data jsou k dispozici též jednotlivým zadavatelům reklamy - vždy jako statistický přehled, nikoliv jmenovitě. Uživatelé by také měli vzít na vědomí, že data, která dobrovolně poskytnou do diskuzních fór nebo jiných automaticky generovaných stránek mohou být použita třetí stranou. Takovéto využití osobních informací však nelze kontrolovat a za toto nemůže nést a neponese žádnou odpovědnost.

Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do tří pracovních dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

REKLAMAČNÍ ŘÁD


1. Záruční podmínky

Kupující je povinen dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu (nejpozději následující den po převzetí zboží) informovat prodávajícího o zjištěných závadách. Pozdější reklamace zjevných vad nebudou prodávajícím uznány. Pokud kupující zjistí, že došlo k poškození zboží během přepravy, veškeré náklady na opravu zboží nese dopravce. Pokud kupující potvrdí přepravci převzetí zboží, nelze při pozdějším zjištění poškozeného zboží během dopravy vymáhat na dopravci ani prodávajícím vzniklou škodu. Kupující je povinen před použitím zboží prostudovat český návod a záruční podmínky, aby předešel poškození zboží. V případě nedodržení podmínek uvedených v návodu nelze později uplatnit reklamaci na takto poškozené zboží. Náklady na vzniklou škodu zapříčiněné nevhodným používáním nese kupující. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady, nebo na vady které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným používáním. Pokud dojde vlivem nevhodného skladování či užívání ke zkrácení životnosti výrobku nelze reklamaci uplatnit. V případě osobního odběru zboží je kupující povinen zboží překontrolovat při jeho převzetí a případné zjevné vady je povinen ihned řešit s prodávajícím. Zjevné vady, uplatněné u prodávajícího později, nebudou prodávajícím uznány.
Délka záruční doby se řídí platnými ustanoveními zákona.

2. Vyřízení reklamace

V případě, že kupující objeví na dodaném výrobku během záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, skladováním má právo na reklamaci zboží. Tuto reklamaci může uplatnit jednou z následujících možností:
1) e-mailem na adresu info@alfadog.cz nebo info@max4dog.cz
2) telefonicky na čísle: +420 777 827 779

Po obdržení oznámení o závadách prodávající obratem (nejpozději však do dvou pracovních dnů) informuje kupujícího o dalším postupu v závislosti na druhu zboží, především o tom, kam má vadné zboží doručit nebo o jiném způsobu vyřešení dané situace.

Postup reklamace:
Zásilka musí obsahovat
1. reklamované zboží (zabalené v originálním obalu)
2. kopii dokladu o zaplacení tj. záruční list
3. přiložený podrobný popis závady.

Náklady na dopravu zboží k prodejci hradí zákazník(kupující).
Zboží je nutno zaslat na uvedenou adresu doporučeně, ne na dobírku (takové zboží nebude přijato). Pokud byla reklamace oprávněná, náklady na dopravu zboží k zákazníkovi(kupujícímu) hradí prodávající.
Prodávající se zavazuje odstranit vadu v co nejkratším možném termínu. Pokud se jedná o vadu, která je předmětem oprávněné reklamace, prodávající zajistí opravu zboží, výměnu za nové a nebo vrácení kupní ceny. O způsobu řešení reklamovaného zboží rozhoduje pouze prodávající. Kupující má nárok na výměnu zboží za nové v případě, že náklady na odstranění zboží překročí hodnotu nového výrobku.
Upozornění: Pokud reklamační zakázka nebude splňovat výše uvedené podmínky, nelze zaručit její korektní zpracování

Reklamace (včetně případného odstranění vady) bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v následujících případech:
a) porušením ochranných pečetí a nálepek, pokud na výrobku jsou
b) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům, uvedeným v dokumentaci
c) zboží bylo poškozeno živly
d) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami, uvedenými v dokumentaci (nevhodný způsob uskladnění apod.)

3. Právo odstoupit od smlouvy

Kupující má právo podle odstavce 6 novely občanského zákoníku č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání). Po obdržení vráceného zboží, prodávající nejpozději do 10-ti dnů zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku po odečtení nákladů na poštovné a balné předem dohodnutým způsobem.

Kupující nemůže odstoupit podle odstavce 7 od kupní smlouvy:
a) na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění.
b) na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele,
c) na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

4. Zrušení objednávky ze strany prodávajícího

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka. Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část a to i bez udaní důvodu a nebo v těchto případech:
• zboží se již nevyrábí nebo nedodává
• změnila se výrazným způsobem cena
V případě, že tato situace nastane, zavazujeme se Vás neprodleně kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a domluvíme s Vámi další postup (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, atp...).

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.
2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu max4dog.cz nebo firstmate.eu, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.
3. Storno objednávky může zákazník provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, je-li dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.
4. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavce 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl.
Tento reklamační řád nabývá účinnost 1. listopadu 2009. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.